#با_مقاله_درس_بخوانیم
#آسیب_طناب_نخاعی_قدامی

✅سندرم طناب قدامی یک سندرم طناب نخاعی ناقص است که در درجه اول ، دو سوم قدامی نخاع را درگیر می کند. و منجر به فلج حرکتی، از دست دادن درد و احساس دما در سطح ضایعه و زیر آن می شود. بیماران همچنین ممکن است کمردرد و اختلال عملکرد اتونوم مانند افت فشار خون، روده یا مثانه نوروژنیک و اختلال عملکرد جنسی را تجربه کنند. شدت اختلال عملکرد حرکتی می تواند متفاوت باشد و منجر به پاراپلژی شود.

✅این سندرم به دلیل ایسکمی یا کاهش جریان خون در شریان نخاعی قدامی(ASA) ایجاد می شود که خون را به مناطق آسیب دیده نخاع می رساند. ASA از شریان های مهره ای دو طرفه تشکیل شده و در امتداد شیار میانی قدامی طناب نخاعی قرار دارد. بزرگترین شریان رادیکولار به نام شریان Adamkiewicz به تامین خون کمک می کند. ASA خون را به شاخ های قدامی و جانبی طناب نخاعی و همچنین مجاری اسپینوتلامیک و قشر نخاعی می رساند.

✅ایسکمی ASA منجر به اختلال عملکرد این نواحی و در نتیجه علائم مشخصه سندرم طناب قدامی می شود. شدت و وسعت علائم به محل و میزان ایسکمی بستگی دارد. اگر ایسکمی ناحیه ای که شاخ های جانبی را در بر می گیرد، علائم اتونومیک وجود نداشته باشد. با این حال، سایر عملکردهای حسی، مانند حس عمقی، حس ارتعاشی، تشخیص دو نقطه ای و لمس ظریف، تحت تأثیر قرار نمی گیرند زیرا توسط مناطق مختلف نخاع کنترل می شوند.

📎به طور کلی، سندرم طناب قدامی با نقص حرکتی و حسی خاص ناشی از ایسکمی در شریان نخاعی قدامی مشخص می شود.


📚 منابع: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32644543/#:~:text=Anterior%20cord%20syndrome%20is%20an,the%20level%20of%20the%20lesion.

گرد آورنده: دکتر علی علیپور

✨شکوه دنیای اعصاب در انجمن علمی دانشجویی جراحی اعصاب
با ما همراه باشید.✨

🆔English:@NeurosurgeryAssociation
🆔Persian:@Neurosurgery_Association