گزارش جلسه ی چهارم ژورنال کلاب انجمن

Neueo Journal Club (NJC)

 

این جلسه با حضور دکتر امیر سعید صدیقی ،دانشیار جراحی مغز و اعصاب و جراح مغز و اعصاب، در روز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه برگزار شد.

 

در این جلسه ابتدا دکتر بردیا حاجی کریملو، برترین ژورنال های جراحی اعصاب و‌نیز نحوه ی پیدا کردن ژورنال ها را معرفی کردند.

 

در ادامه دکتر فرزان فهیم به بیان نکات آموزشی یپرامون AVM پرداخته و فرصت های پژوهشی و آینده ی این موضوع پرداختند.

در حین و‌در پایان جلسه، استاد صدیقی نکات آموزشی و‌‌ پژوهشی لازم را بیان فرمودند.

 

 قابل ذکر است که جلسات ضبط نمیگردند و توصیه میشود که شرکت کنندگان به جهت ارتقای توانمندی های علمی و پژوهشی حتما در جلسه حاضر شوند.

   

در پایان از همراهان برگزاری این جلسه دکتر محمد نوروزی و دکتر سایه اویسی تشکر به عمل آمد.

 

 

ژورنال کلاب را به دوستان خود معرفی کنید